2011. január 29., szombat

A reformkori országgyűlések Magyarországon

Előzmények

- A gazdaság még a földesúri-paraszti feudális viszony alapján működik, ebben a rendszerben azonban már egyik fél sem érdekelt. A gabona nem eladható, a rendszert korszerűsíteni kellene (ezt pár tehetős nagybirtokos már elkezdi, de máshol tőkehiány miatt lehetetlen véghezvinni): háromnyomásos gazdálkodás helyett vetésforgó, vaseke és vetőgép használata. Több a zsellér, mint a jobbágy.

- A nemesség széttagolódik: bocskoros nemesek saját maguk gazdálkodnak. A középbirtokos nemesség nagy része eladósodik, pedig politikai hatalmuk nagy.

- A céhesek jól vannak, szeretnék, hogy maradjon a feudális rendszer. A céhen kívüliek, iparosok, kereskedők (nagyjából mindenki) változást szeretne, de gazdasági erejük csekély ehhez.

Reformkor

- Azért reformkor, mert pozitív, felívelő korszak, reformok kerülnek bevezetésre, modernizáció történik

1825-1827-es országgyűlés

- Felsőbüki Nagy Pál: Ostorozza az arisztokratákat, hogy nem tesznek semmit. Ösztönzi őket, hogy csináljanak valamit.

- Széchenyi István felajánlja egyévi jövedelmét a Magyar Tudományos Akadémia felállítására (kb. 60000 Ft)

- Az 1791-ben kiküldött bizottságok jelentéseinek megtárgyalása (közlekedés, bányászat, feldolgozóipar)

1830-as országgyűlés

- Széchenyi bemutatja Hitel című művét – összefüggő reformprogramot tálal. Benne:

 • Fel kell oldani a jobbágyok feudális kötelezettségeit, és meg kell szüntetni az erkölcstelen és haszontalan robotot. Mindezt úgy, hogy ne érje károsodás a birtokosokat
 • A mezőgazdaság kapitalista átalakításához hitelre van szükség
 • Az ősiség törvényének megszüntetése à a nemesek földvásárlási joga, és a nemesi adózás

- A Hitelt erősen bírálják, mert:

 • Ellentmondásos
 • A vezető szerepet Széchenyi az arisztokráciának, saját osztályának szánja
 • Önként akarja rávenni az embereket azokra az újításokra, amit pl. Anglia forradalommal ért el.

- A bírálatra Széchenyi a Világ (mint világosság) című munkájában válaszol (1831), majd Stádium című művében összefoglalja rendszerét.

 • El kell törölni az ősiség törvényét.
 • El kell törölni a kincstár jogát a birtokra a család kihalása esetén.
 • Birtokszerzés joga a nemesek részére
 • Törvény előtti egyenlőség
 • Részleges közteherviselés
 • Belső vámok (mindenki által fizetve), utak, vizek rendezése és jó karbantartása országgyűlési tárgyak
 • A monopóliumokat, céheket meg kell szüntetni.

- A magyar ügy előrehalad

 • A Curia és a Helytartótanács már magyarul működik.
 • 1834-től nem lehet ügyvéd az, aki nem tud magyarul

- Gyűjtések a Hídra és középítkezésekre

- Hajózás: Vaskapu hajózhatóvá tételének elkezdése; A Tisza szabályozásának előkészületei; Hajógyár és téli kikötő létesítése

- Selyemhernyó-tenyésztés népszerűsítése

- Első gőzzel hajtott hengermalom megépítése

1832-1836-os országgyűlés

- Haza és haladás: A reformokat I. Ferenc és Metternich konzervativizmusával szemben kellett kivívni. Ahhoz pedig, hogy az ország megújulhasson és haladhasson a fejlődés (haza és haladás), nemzeti függetlenségre van szükség.

- A reformerek rájönnek, a reformok elfogadtatásának módja, ha a parasztságot is maguk mellé állítják; ezt pedig úgy érhetik el, hogy kiterjesztik a jobbágyok jogait.

- Az adminisztrációs procedúra miatt ilyen hosszú, mert:

 • Alsó és felsőház sosem tud megegyezni
 • Egymásnak átirat formájában küldik a törvényjavaslatokat, de ha azok nem egyeznek, újra kell tárgyalni
 • Leirat és felirat a kommunikáció formája a király és a parlament közt

A jobbágyság felszabadítása

Kölcsey beszéde: „Hazánk történetében a példák borzasztóbbak, mint akárhol… ilyen esetekben mi a mód…? Talán hóhérpallos és kötél? mik a bűnösök ellen fordíttatnak. Nyomorult eszközök! Mert ezek semmivé tehetnek ugyan egyes életet; de itt … a szó azon halhatatlan, hódíthatatlan szellemről van, mely századok óta … ég. És ezt … nem győzi le hatalom, ezt csak megszelídíteni lehet. Nem egyébbel pedig… csupán két szó: szabadság és tulajdon!”

Wesselényi könyvéből (mely itthon be volt tiltva): „A nemesség az ország nagy részében… lusta henyeségben öli el idejét addig, míg a minden terhet hordozó parasztság véres verítékével míveli a földet…”

- Önkéntes örökváltság: a jobbágyok pénzzel váltják meg szolgáltatásaikat és telküket.

 • Kérdés: ki kártalanítja a nemest? – A paraszt/az állam/senki?
 • Az országgyűlés végül elfogadja, de a király visszautasítja („Az indítványokat agyonütöm”).
 • Új kör – a szavazatokat megvesztegetéssel, leitatással stb. megváltoztatják. Kölcseynek is megváltoztatták, ezért le is mondott.

- Terjed a nyilvánosság

 • Joghallgatók látogatják a diétákat, ők lesznek a közvélemény (és a 48-as nemzedék)
 • Kossuth Lajos kitalálja a kézírással sokszorosított és terjesztett országgyűlési hírlapot.

A Habsburg Birodalom visszavág

- I. Ferenc meghal (1835), utódja a gyengeelméjű V. Ferdinánd. Inkább Metternich kezében a hatalom.

- Metternich fél a nemzeti ébredéstől, mert az fenyegeti a Habsburg Birodalom létét. Úgyhogy közbelép.

 • Az országgyűlési ifjak vezetőjét, Lovassy Lászlót 10 évre ítéli Spielberg várbörtönében
 • Kossuth lapját, a Törvényhatósági Tudósításokat betiltja. Mikor Kossuth segítséget kér a megyéktől, börtönbe vágják.
 • Wesselényit lázításért és felségsértésért 3 évre zárják börtönbe (betegen).

1839-40-es országgyűlés

- Gazdasági szempontból fontos országgyűlés

 • Váltótörvény
 • Szabad gyáralapítás, szabad kereskedelem, a zsidó vallásúaknak szabad költözés és üzletnyitás joga
 • Az önkéntes örökváltságot is törvénybe iktatják
 • A politikai perek elítéltjei amnesztiát kapnak
 • Csődtörvény

1843-1844-es országgyűlés

- Önálló védővámrendszer kialakítása (csak javaslat, mert a király elnyomatja a következő országgyűlésre)

- Erre Védegylet alakul (a magyar ipar védelmére társadalmi szervezet) – tagjai (országszerte) vállalják, hogy csak akkor vesznek külföldi árut, ha nincs magyar megfelelője.

- Megkönnyítik a protestantizmusra való áttérést

- A büntetőjog és büntetés-végrehajtás reformja


* Forrás: http://tortenelem.erettsegi.org/2010/03/reformkori-orszaggyulesek-magyarorszagon/