2013. február 12., kedd

A II. világháború eseményeiA II. világháború


1939: fordulat az angol külpolitikában (Churchill): garanciális szerződések kis országokkal
(Benelux államok, Lengyelország, Görögország, Románia)
tavasztól: angol-francia tárgyalások, de nincs megegyezés
1939. márc. : Hitler ultimátuma Litvániához, Memelért háború nélkül megszerzi
1939. ápr. : Olaszo- Albánia
No. következő célja Lo.; Lo. visszautasítja No. követeléseit (Gdansk)
1939. aug. 23: Molotov-Ribbentrop egyezmény:
megnemtámadási egyezményàezt hozzák belőle nyilvánosságra
titkos záradék: Lo. 4. felosztása: Szu-é: Észt-, Lett- és Finnország, Besszarábia,
Lo. K-i része; No-é: Lo. Ny-i része, Litvánia
Hitler azonban nem mond le a Szovjetunóról sem, Sztálin is be szeretné csapni Hitlert
gleivitzi provokáció: német katonák támadása lengyel katonaruhában egy német
 rádióállomás ellen = látszólagos lengyel támadás
1939. szept. 1. : “fehér-terv”: No. hadüzenet nélkül megtámadja Lo-t
szárazföldi, gépesített alakulatok és a légierő támadása
         szept. 3. : Anglia és Fro. hadat üzen No-nak, de nem kerül sor hadműveletekreà
“furcsa háború”
lengyelek egy hónapig ellenállnak
1939. szept. 17. : Szu. megindítja a támadást Lo. ellen
          szept. 28. : lengyelek leteszik a fegyvert az oroszok előtt, 240 ezer lengyel katona kerül
          orosz hadifogságba (à1940-ben a katini-erdőben 4500 tisztet lemészárolnak közülük)
àmegváltoztatják a Molotov-Ribbentrop egyezmény titkos záradékának tartalmát: Szu-é:
Balti államok, Finnország, Besszarábia, Lo. K-i  része
No. teljesen bekebelezte Lo. Ny-i részét, létrehozták a Lengyel Főkormányzóságot, élén Hans Frankàgazdasági kifosztás, értelmiség legyilkolása, rabszolgákká akarták tenni őket
àezután Sztálin és Hitler közös díszszemlét tart
Balti államok:
1939. szept-okt. : kölcsönös segítségnyújtási egyezmények Szu-val
1940. nyár: kormányokat lemondatják, helyettük kommunista kormányokàegypárti
választásokàfelvételi kérelem a Szu-ba
Finnország: ellenállnak; oroszok területcserét kérnek, mert félnek a No-tólàfinnek
elutasítják
1939. nov. : oroszok hadüzenet nélkül háborút indítanak Finnország ellen
1939. nov – 1940 március: “téli háború”: Karélia: kezdetben orosz vereségek, de végül győznek; Finnország elveszti Karéliát, Hanko kikötőjét bérbe kell adnia az oroszoknak
No. következő célpontja Franciaország, de halogatják a támadást, először Norvégiát és Dániát szállja meg
Dánia: stratégiai jelentőség; Norvégia: Narvik-jégmentes kikötő; Svédország
nyersanyagainak megszerzése is cél
német flotta élén: Raeder: fontosak a norvég partok, ezt az angolok is tudjákà
1940. tavasz: Anglia támadást indít a norvég partokért = “furcsa háború” vége, de már késő!
Norvégia: Quesling őrnagy kapcsolatot köt No-galàáruló
1940. ápr. 9. : No. ultimátuma Norvégiához és Dániáhozàelutasítjákàa háború még aznap megkezdődik
Dánia ápr. 10-ig, Norvégia egy hónapig ellenáll
1940. június: Norvégia megadja magát, a kormány és a király Angliába menekül, flottájuk is az angoloké lesz; Norvégiában Quesling alakít kormányt
1940. máj. 10. : Churchill lesz az angol miniszterelnök: tisztában van a győzelem árával (tk.142.o)
1940. máj. 10. : Hitler támadása a Benelux államok ellen hadüzenet nélkülàutána Fro.
-          Hollandia máj. 15-ig védekezik, a királynő és a kormány Angliába menekül
-          Belgium: Eben-Emael erőd; németek megszerezték, hogy néz kiàelőre
begyakoroltákàejtőernyősökkel 36 óra alatt beveszik ezt az erődöt; máj. végére
(27 v. 28) Belgium a németeké, a király és a kormány elmenekül
-          Luxemburg is a németeké lesz
Franciaország:
Maginot-vonalban hittek: ez egy földalatti alagút, melyet az első világháború tapasztalataiból
építettek, De Gaulle felhívta már korábban is a franciák figyelmét arra, hogy ez már nem jó
Fro. 6 hétig tud védekezni: németek átkelnek Belgiumon, majd 2 nap alatt az Ardenneken, La Manche felé mennek = dinamó-hadművelet
máj. 20 után sikerül elérni, körbezárják a szövetségeseket
máj. 27- jún. 4. : csata Dunkerquenél: a britek átmenekítik az itt rekedt szövetségeseket a
La Manche csatornán (340 ezer fő), de a harci felszerelésük ottmarad
a németek ezután D és DK felé indulnak
jún. 10. : Párizsból elmenekül a fr. kormány
jún. 14. : a németek bevonulnak Párizsba
fr. min. eln. Reynaud: van még remény folytatni a harcot; Petain: az ellenállás beszüntetését javasolja
jún. 17. : Reynaud helyett Petain lesz a min. eln.
jún. 18. : De Gaulle Londonban emigráns kormányt alakít: Szabad Fro.; Angliára és az
USA-ra számít
1940. jún. 22. : a Compiegni-erdőben fegyverszünetet kötnek a németekkel:
Fro. kétharmada német megszállás alá kerül, kb. 40 %-on bábállamot hoztak létreà Vichy-Fro.: kormány Petain vezetésével
angolok felszólítják a franciákat, hogy a francia flotta hajózzon Angliába (ultimátum), de a franciák elutasítjákàangolok elsüllyesztik a francia flottát
jún. 10. : olasz támadás Fro. D-i részénà100 órás háborúàcsak 1 várost tudnak elfoglalni
jún. 24. : fegyverszünet az olaszokkal: határmenti területek demilitarizált övezetek
angliai csata: Hitler habozik, békét is ajánl Angliának
júl. 27. : utolsó ajánlat
légiháborút tervez + Anglia pusztulását jósólja; az oroszok miatt is nyugtalan
1940 nyarára az oroszoké Bukovina és Besszarábia, Hitler le akarja zárni a Ny-i fronto
“tengeri oroszlán” hadművelet: 1940. július-november: a németek négyszeres túlerőben voltak, de az angolok vannak jobb helyzetben; a németek csak másfél órát tudtak Anglia légterében tartózkodni, az angolok rádiókat és radart használtak
1.      felvonás: július: hajók és kikötők ellen
2.      felvonás: augusztus: repülőterek és radarállomások ellen
3.      felvonás:szeptember: városok ellen (London, Birmingham, Manchaster, Coventry)
Hitler célja az angol kormányzat megútáltatásaànem sikerülàösszefogás jön létre Angliában
szeptember 15: kétszer annyi német gép veszik el, mint angol (60 v. 61/29);
Anglia az USA segítségét kérià1940. szeptember: az USA 50 kiselejtezett torpedórombolót ad Angliának, cserébe angol támaszpontokat vehetnek bérbe 99 évre a Csendes-óceánon
1941. március: az USA-ban kölcsönbérleti törvény: kölcsönadhatják a fegyvereket

Afrika: támadás fr-és brit Szomália ellen
1940. szeptember: olaszok Líbiából és Etiópiából támadást indítanak Egyiptom ellenàde sokszor alulmaradnak
1940. dec. :Wabell angol tábornok ellentámadásával 850 km-rel El-Ageiláig visszaszorítja őketà130 000 olasz és 2 000 angol hadifogoly
1940 okt. : Albániából támadást indítanak az olaszok Görögo. ellenàkudarc, a görögök Albánia egy részté elfoglalják
1941. március :az afrikai-brit haderő fele Görögo. segítségére siet
1941. február: Rommel az afrika-hadtest élén Tripoliban partra száll

Hitler a Szu. felé hódítana, előtte:
1940. szeptember 27. : Háromhatalmi egyezmény: Japán, Olaszo, No,; megállapodnak, ki merre hódít, később a K-Közép-Európai országok is csatlakoznak

Magyaro. :
1940. aug. 30. : II. bécsi döntés (É-Erdély és Székelyföld)
1940. nov. : Mo, Románia, Szlovákia csatlakozik a Háromhatalmi Egyezményhez
1940. dec. 12. : örökbarátsági egyezmény Jugoszláviával
1941. márc. : Bulgária csatlakozik a 3hatalmi egyezményhez
1941. márc. 25. : Jugoszlávia csatlakozik    – I I -                  , de két nap múlva felmondják
1941. április 6. : Hitler megindul Jugoszlávia ellen (1941. ápr. 3: Teleki †)
Horthy Bárdossy Lászlót nevezi ki min. elnöknek
1941. április 11: Magyarország belép a II. világháborúba
1941. április 17: Jugoszlávia kapitulál, Mo-é a Baranyai ?, Muraköz, Bácska; Olaszo-é: Dalmát-tengerpart, Bosznia egy része, Montenegro, No-é: Bánát, Szerbia, Bulgáriáé: Makedónia egy része
1942. jan:újvidéki terror: tartva a szerb partizánok támadásától, irtás  a szerbek között
Görögo: No. és Bulgária támadást indít az olaszok segítésére, Görögo. kapitulál
1940. május-június 2. : 2. Dunkuerqe: görög és brit csapatokat kimenekítik, No. megszállja, majd olasz irányítás alá kerül; Bulgári megkapja Thrákiát és É-Makedóniát
1940. máj. vége: “Merkur-hadművelet”: Kréta elfoglalása
Afrika:
1941. április: Rommel támadása Afrikában, visszaszorítják Egyiptomba az angolokat, Tobrukot tudják a britek megtartani

àmost már lehet Szovjetunió ellen támadni, ideológiai alapokra kell a támadást helyezni:
komisszár-parancs: minden politikai biztost meg kell ölni
kivételes-törvény: a  katonák bármit megtehetnek a  lakossággal
zsidókat és kommunistákat irtani kell
Sztálin semmit nem tesz, nem akarja provokálni a németeket
1941. június 22: támadás Szu. ellen
É-on Balti-államokon át Leningrád felé, középen Moszkva felé, D-en Ukrajna és a Donyec-vidék ellen
románok is segítenek; finnek, szlovákok, olaszok is segítenek; az oroszok tanácstalanok
júl-ra Szmolenszk elesik
szept-re elérik Leningrádot, 1944. januárjáig tart az ostrom
szept. 19. : Kijev elesik
okt. eleje: Moszkva előterébe érnek
No. elleni szövetségek:
1941. jún. 12. : szovjet-angol kölcsönös barátsági egyezmény; cél: No.
megakadályozása
1941. aug. 4. : Atlanti Charta: Atlanti-óceán É-i részén Churchill és Roosvelt köti ; cél: megfékezni a nácizmust, semmilyen annexiót nem ismernek el, egész Európában biztosítani szeretnék a polgári demokratikus szabadságjogokat
Magyaro:
1941. ápr-1942. márc: Bárdossy László min. eln.
június 26: kassai bombázás, az oroszokra fogták, ok a hadüzenetre
június 27: hadüzenet a Szu-nak
július 1: hadbalépés; 45 000 fő, a németeknek alárendelve, a Donyec.medencéig jutnak el
1941. dec. : a csapatok egy részét Anglia fenyegetése miatt visszahívja Horthy
1941. december 7. Anglia hadüzenete Mo-nak

Csendes-óceán:
1941. dec. 7. : japán támadás Pearl Harbor ellen
dec. 8. : USA hadüzenete Japánnakàennek hatására No. és Olaszo. hadat üzen az USA-nak
1941. dec. 12. : Mo. hadat üzen az USA-nak
Szovjetunió:
több millió embert telepítenek át Szibériábaàitt mindent újrakezdenek: új hadigyárak, de hiányos az élelmiszer-ellátás, nincs higiénia
1941. okt: “tájfun-hadművelet": cél: Moszkva elfoglalása
1941. dec. 5-6: orosz ellentámadás indul Zsukov marsallal az élén, 1942. márciusára 100 km-rel szorítják vissza a németeket
1942. aug-1943. febr. 2: sztálingrádi csata
Csendes-óceán:
1942. jún. : midway-i csata: Japán veresége, a 4 legnagyobb japán repülőgép-anyahajónak annyi
Afrika:
1942: német sikerek,
1942. jún-ra elérik El-Alameint a németek
1942. aug. : Montgomery-t nevezik ki a brit csapatok élére
1942. okt: angol ellentámadás indul
1942. nov. : El-Alameini csata: német vereség
1942. nov. : “fáklya hadművelet”: USA partra száll Afrikában
Magyaro: belpol: jobbratolódás
1941. aug. 3: 3. zsidótörvény. tiltja zsidók és nem zsidók házasságát
Bárdossy ígéretet tesz a 2. magyar sereg Oroszo-ba küldésére
háborúellenes megmozdulások
1942. márc-1944. márc: Kállay  Miklós min. eln.
1942. ápr. 11: 2. magyar hadsereg kiküldése a frontra